نظام پیشنهادها
متقاضيان كار از مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسي مشهد

واحد آموزش و اطلاع‌رساني (خدمات ميزباني وب)

واحد طرح و توسعه

فرم تعهدنامه دريافت نرم‌افزارهاي متن باز