نظام پیشنهادهافرم درخواست کار دانشجویی

این فرم مخصوص دانشجویان دانشگاه فردوسی میباشد

مشهد مقدس - ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي - مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن تماس مرکز: 38791057 - 38803208

اطلاعات شخصی
13
اطلاعات تماس
اطلاعات تخصصی
سایر اطلاعات