نظام پیشنهادهافرم ارسال رزومه شرکت

مشهد مقدس - ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي - مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن تماس مرکز: 38791057 - 38803208

اطلاعات اصلی شرکت
13
عدم ثبت به منزله نداشتن شناسه ملی تلقی می گردد
عدم ثبت به منزله نداشتن کد اقتصادی تلقی می گردد
اطلاعات تماس
اطلاعات تخصصی
سایر اطلاعات