نظام پیشنهادها
همکاران واحد اداره پشتيبانی فنی

فيروزه بيمكر
bimakr um.ac.ir
سيده صديقه حسيني
hosseini.s staff.um.ac.ir
ایمان دارابی
زینب زینال‌پور تبریزی
مصطفي شاهچراغيان
m_shahcheraghiyan yahoo.com
مجيد صادقي
m.sadeghi staff.um.ac.ir
مصطفی پارسا