نظام پیشنهادها
همکاران واحد اداره سامانه‌های اطلاع رسانی

شهره مرجاني
marjani um.ac.ir
طاهره خواجه نژاد
khajenejad um.ac.ir
حمیده دلیری
daliri_ha um.ac.ir
عليرضا گيوان
alireza.kayvan gmail.com
فرشته سادات حسینی
hosseini.f staff.um.ac.ir
زینب خادم
ze.khadem gmail.com
سیده فرزانه حکم آبادی
s.f.hokmabadi gmail.com