نظام پیشنهادها
همکاران واحد اداره سامانه‌های کاربردی

داود شكري
shokri wali.um.ac.ir
حميدرضا سجادي
hmdsajadi yahoo.com
امید میلانی فرد
omid ferdowsi.um.ac.ir
اميدرضا باقري
orbsim um.ac.ir
شبنم جعفرخاني
jafarkhani_sh yahoo.com
ريحانه مدديان
r.madadian gmail.com
بهاره مهدي‌پور
mahdipour.bahar gmail.com
صبح منظري
manzari_sobh yahoo.com
آرزو بزرگ نیا
a.bozorgnia gmail.com
سمانه حاجی مهدیزاده زرگر
smahdizadeh wali.um.ac.ir
ریحانه حاجی مهدیزاده زرگر
rmahdizadeh wali.um.ac.ir
هانيه حبيبي
hanieh.habibi gmail.com
مهرنازالسادات فتاحی
fattahi.mehrnaz gmail.com