نظام پیشنهادها
همکاران واحد اداره سامانه‌های کاربردی

داود شكري
shokri wali.um.ac.ir
حميدرضا سجادي
hmdsajadi yahoo.com
امید میلانی فرد
omid ferdowsi.um.ac.ir
اميدرضا باقري
orbsim um.ac.ir
شبنم جعفرخاني
jafarkhani_sh yahoo.com
ريحانه مدديان
r.madadian gmail.com
بهاره مهدي‌پور
mahdipour.bahar gmail.com
صبح منظري
manzari_sobh yahoo.com
آرزو بزرگ نیا
a.bozorgnia gmail.com
سمانه حاجی مهدیزاده زرگر
smahdizadeh wali.um.ac.ir
فرنوش فاطمی پور
ریحانه حاجی مهدیزاده زرگر
rmahdizadeh wali.um.ac.ir
هانيه حبيبي
hanieh.habibi gmail.com
زهره فريدون مقدم
z.ferydoon yahoo.com
مهرنازالسادات فتاحی
fattahi.mehrnaz gmail.com
آتوسا غلامی‌زاده
atoosa.gholami gmail.com
عالیه حاجی زاده
الهه برارثانی